jazzjam songwriters koncerter oelvin spiritus andet galleri fonden kontakt jazzjam songwriters koncerter oelvin spiritus andet galleri omos kontakt
Fonden efter Hans Henry Nielsen

Fondens formål er at yde støtte til musikalske, kulturelle og sociale arrangementer i København, primært på Nørrebro og i området omkring og/eller på Blågårds Plads, efter samme principper som anvendt af Hans Henry Nielsen. Kriterierne for at søge er således, at arrangementet, tiltaget eller projektet er af musikalsk, kulturel eller social karakter, og at det er baseret i København, primært på Nørrebro, helst omkring Blågårds Plads.

Værdier:
For at komme i betragtning til at modtage støttemidler fra fonden, skal følgende krav opfyldes:

 • Respekt for lokalmiljøet - For at blive støttet af Fonden skal dit arrangement afvikles i respekt for lokalmiljøet. Det vil blandt andet sige, at man har respekt for, at folk skal kunne holde ud at bo og trives i hverdagen i kvarteret, når - og efter - dit projekt afholdes. Lydniveauet skal være acceptabelt, sanitet og oprydning skal være i orden, og der skal så vidt muligt samarbejdes med lokale beboere og erhvervsdrivende.
 • Medmenneskelige værdier - Fonden opererer ud fra en grundantagelse om, at alle mennesker er lige meget værd, og at der skal være plads til alle. Alle former for arrangementer og projekter, der er baseret på menneskefjendske værdier - herunder racistiske, sexistiske, voldelige og lignende værdier - støttes under ingen omstændigheder. Herudover støtter vi ikke arrangementer og projekter, der som en del af forløbet er religiøst forkyndende. Har projektet eller arrangementet andre samarbejdspartnere, skal disse som udgangspunkt også leve op til ovenstående krav.
 • Værdigt behov: - Vi ønsker, at fondens begrænsede midler kommer til at støtte de værdigt trængende. Ansøger skal således have et værdigt behov for at modtage støtte, og den tildelte støtte skal være nødvendig for at arrangementet eller projektet kan gennemføres. Det vil sige, at fonden kan stille krav om, at et evt. overskud efter afvikling skal tilbageføres til fonden og andre samarbejdspartnere. Hvis arrangører eller andre involverede skal aflønnes som en del af projektet, skal dette klart fremgå af budgettet.

Fonden tilstræber at uddele støttemidler efter nogle værdimæssige principper. Man behøver ikke leve op til dem alle, men vi vil gerne støtte en bred vifte af projekter, så vi kommer omkring alle de nedenstående emner:

 • Sammenhængskraft i kvarteret og samfundet - Vi vil gerne støtte projekter, der bringer mennesker i kvarteret og i samfundet tættere på hinanden. Vi er mange forskellige slags mennesker, som skal leve og trives sammen, og det gør vi blandt andet gennem arrangementer, der bringer forskellige mennesker sammen om fælles mål, og giver os bedre kendskab til hinanden. Det kunne være: Bredt favnende gadefester, fællesspisning, koncerter, sportsarrangementer, debatmøder eller fælles fejring af højtider.
 • Fokus på relevante sociale problemstillinger - Det er ingen hemmelighed, at der er masser af sociale problemstillinger at tage fat i på Nørrebro, og i samfundet som helhed, og at problemerne bliver større, i takt med at uligheden i samfundet stiger. Kulturelle projekter er en fremragende måde at sætte fokus på disse problemstillinger, og det støtter vi gerne. Fattigdom, hjemløshed, kriminalitet, racisme, udstødelse, misbrug, m.m., og især samfundets - til tider - ringe evne til at løse disse problemer, er noget vi på Nørrebro har en god tradition for at sætte fokus på, og det vil vi gerne bakke op om. Det kunne være projekter som: Debatmøder, demonstrationer, hjælpearbejde, oplysningskampagner og generelt kulturelle arrangementer med socialt ansvarligt fokus.
 • Socialt ansvar - Vores samfundsmodel er baseret på, at vi alle tager et socialt ansvar for hinanden og fællesskabet, hvilket vi har god tradition for på Nørrebro.
  • Vi vil gerne støtte projekter, der oplyser, opfordrer og hjælper mennesker med at deltage i den fælles opgave det er, at bære vort sociale ansvar for hinanden, og især for de svage i samfundet. Det kunne være: Lektiehjælp, nabohjælp, og lignende projekter, hvor private hjælper private, eller oplyser om hvordan man kan hjælpe.
  • Ligeledes vil vi gerne hjælpe med at sætte fokus på de kræfter, der trækker i den modsatte retning, og enten unddrager sig sit sociale ansvar ved f.eks. social dumping eller skatteunddragelse, eller forsøger at undergrave den fælles ansvarsfølelse. Det kunne være: Oplysningskampagner, demonstrationer og lignende.
 • Stimulation til eftertanke - Nogle gange glemmer vi at tænke os ordentligt om, og bliver lidt forstokkede i vores verdensopfattelse. Vi vil gerne støtte arrangementer, som giver mennesker mulighed for at se tingene fra en ny vinkel, og stimulerer os til at overveje, om vi kunne se anderledes på tingene. Det kunne være: Flashmobs, installationskunst, debatmøder, og generelt kulturelle arrangementer, der stimulerer til eftertanke.
 • Samfundsforskønnende tiltag - Noget af de skønne ved vores kvarter, er at beboerne, ofte på eget initiativ, gør lidt ekstra for at forskønne bybilledet og hverdagen, og det vil vi gerne støtte. Det kunne være: Guerilla-gardening, installationskunst, udsmykning omkring højtider, koncerter, fælles grill-arrangementer m.m.
 • Nørrebros ve og vel - Foruden de ovenstående retningslinjer og principper, støtter vi generelt tiltag, der er til åbenlys gavn for Nørrebro og kvarterets beboere, men som måske ikke kan puttes ind under ovenstående kategorier.
 

 

 
Café Blågårds Apotek • Blågårds Plads 2 • 2200 København N • Tlf. 35 37 24 42 • kontakt@kroteket.dk
jazzjam songwriters koncerter oelvin spiritus andet galleri omos kontakt